Faculties

Raja Gir Goswami

Raja Gir Goswami

HOD

Fashion Design

@ JD Institute of Fashion Technology, Raipur

Bhavdeesh Sharma

Bhavdeesh Sharma

Faculty

Interior Design

@ JD Institute of Fashion Technology, Raipur

Tulika Ajwani

Tulika Ajwani

Faculty

Fashion Design

@ JD Institute of Fashion Technology, Raipur

Anuradha Banga

Anuradha Banga

Faculty

Interior Design

@ JD Institute of Fashion Technology, Raipur

Vandana Agarwal

Vandana Agarwal

Faculty

Interior Design

@ JD Institute of Fashion Technology, Raipur

Nivedita Saraf

Nivedita Saraf

Counselor

Counselor

@ JD Institute of Fashion Technology, Raipur